Ενόψει των έκτακτων συνθηκών και του κίνδυνου μετάδοσης της λοίμωξης COVID-19, (εφεξής η Νόσος) καθώς και του κινδύνου να εκτεθώ και ο ίδιος στην Νόσο, δηλώνω ότι τελώ σε άριστη φυσική κατάσταση και εξ όσων γνωρίζω δεν έχω οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία μου ή/και την υγεία εκείνων που θα έλθω σε επαφή λόγω της συμμετοχής μου στο Πρόγραμμα. Αναλαμβάνω την προσωπική ευθύνη να συμμορφώνομαι πλήρως με όλα τα μέτρα προστασίας, που λαμβάνει η παραγωγή για τον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου.

Ο ΣΚΑΪ, η Παραγωγή της Εκπομπής και οι συνεργάτες τους δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη της υγείας μου (σωματικής, ψυχικής, συναισθηματικής) που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια παραγωγής της Εκπομπής και κατά τη συμμετοχή μου σ' αυτή και δεν έχω καμία απαίτηση ή αξίωση (οικονομική ή άλλη) έναντι του ΣΚΑΪ, της Παραγωγής και/ή των συνεργατών τους εξ αυτού του λόγου, άλλως παραιτούμαι ρητά με την παρούσα από αυτές.

My Man Can AUDIO/VIDEO

 • Είσαι 18 χρόνων και πάνω?
 • ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 'MY MAN CAN”

  Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις διότι περιέχουν σημαντικές, γενικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα του παραγωγού και των συμμετεχόντων – καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό 'MY MAN CAN” (εφεξής ο “Διαγωνισμός”). 

  Υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους και τους κανόνες του Διαγωνισμού. Οι παρόντες όροι ενδέχεται να μεταβληθούν, τροποποιηθούν ή ανανεωθούν οποτεδήποτε ή εκάστοτε, πριν ή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ανακοίνωση. Σας συνιστούμε να ανατρέχετε συχνά και προσεκτικά σε αυτούς και εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους σήμερα ή δεν συμφωνήσετε οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να μην υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής ή να αποσύρετε την αίτηση ή τη συμμετοχή σας. 


   

  Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

  Η Εταιρεία με την επωνυμία (“ACUNMEDYA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ”, η οποία εδρεύει στο Μαρούσι, Αττική, Γερμανικής Σχολής 10, (καλούμενη εφεξής ως 'ο Παραγωγός') θα προβεί στην παραγωγή της τηλεοπτικής εκπομπής με τίτλο 'MY MAN CAN', η οποία θα αναμεταδίδεται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ (καλούμενος εφεξής ο 'ΣΚΑΙ”) κατά την τηλεοπτική περίοδο 2019-2020. ΠΑΡΟΧΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ Υποβάλλοντας το παρόν έντυπο συμμετοχής στην ιστοσελίδα του Παραγωγού, ο συμμετέχων δηλώνει, δεσμεύεται, συμφωνεί και αποδέχεται ρητώς τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και την επιλογή των συμμετεχόντων από τον Παραγωγό: 

   

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Η συμμετοχή απευθύνεται αποκλειστικά σε όλους όσοι διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εάν ένας ανήλικος άνω των 16 ετών επιθυμεί να συμμετάσχει, θα πρέπει να υποβάλει την έγγραφη συναίνεση και των δύο γονέων ή κηδεμόνων του, ενώ κατά τη συμμετοχή του στη διαδικασία του κάστινγκ (casting) ή σε άλλο/άλλα στάδιο(α) του Διαγωνισμού, θα συνοδεύεται από τους γονείς ή κηδεμόνες του. Απαγορεύεται η συμμετοχή υπαλλήλων του ΣΚΑΙ και του Παραγωγού, συγγενών πρώτου και δευτέρου βαθμού και των συζύγων αυτών στον Διαγωνισμό. Επίσης εξαιρούνται από το Διαγωνισμό πρόσωπα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 

   

  2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

  Η δοκιμαστική παρουσίαση (οντισιόν) δεν θα ξεκινήσει νωρίτερα από 01/07/2019 και θα λήξει την 20/01/2020. Ο Παραγωγός διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διαδικασία επιλογής με ανακοίνωσή του στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού. 

   

  3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Οποιοσδήποτε επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του Διαγωνισμού και ειδικότερα, τον σύνδεσμο για τη συμμετοχή στην εκπομπής 'MY MAN CAN' και στη συνέχεια να συμπληρώσει το έντυπο αίτησης συμμετοχής με κάθε λεπτομέρεια, συμπεριλαμβανομένης της ρητής αποδοχής των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. 

   

  4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  Ο Συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος/-η για τη αλήθεια, ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα των δεδομένων και του περιεχομένου που υποβάλλεται, γνωστοποιείται ή αναφέρεται στον έντυπο αίτησης συμμετοχής. Ελλιπείς, ανακριβείς ή ψευδείς πληροφορίες που υποβλήθηκαν ή/και ψευδείς δηλώσεις που υποβλήθηκαν, δίδουν το δικαίωμα στον Παραγωγό ή/και κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού καθώς και μετά το πέρας αυτού, να αποκλείσει τον/την συμμετέχοντα/ συμμετέχουσα από τη διαδικασία επιλογής καθώς και από οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού. Ο Συμμετέχων δεν πρέπει να υποβάλλει πληροφορίες ή δεδομένα που ενδέχεται να είναι ψευδή, απατηλά, παραπλανητικά, ανακριβή ή εσφαλμένα ή τα οποία παραποιούν την ταυτότητά του. 

   

  5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ

  Κάθε συμμετέχων εκχωρεί δια του παρόντος στον Παραγωγό, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα και χωρίς κανένα αντάλλαγμα, το δικαίωμα της εμπορικής εκμετάλλευσης ανά τον κόσμο της εικόνας του/της, φωνής και εν γένει, παρουσίας του/της σε όλα τα διάφορα στάδια του Διαγωνισμού, χωρίς χρονικό, γεωγραφικό ή άλλου είδους περιορισμό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: της άδειας χρήσης, αντιγραφής, καταγραφής, διανομής, αναπαραγωγής, γνωστοποίησης, πώλησης, μεταπώλησης, μεταβίβασης σε τρίτο, απεικόνισης, δημόσιας εκτέλεσης, μετάδοσης, δημοσίευσης, αναμετάδοσης, μετάφρασης, μεταφόρτωσης, δημιουργίας παράγωγων έργων και άλλου είδους χρήσης και εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, του συνόλου ή μέρους της εκπομπής, της παρουσίας, των δεδομένων, των προσωπικών πληροφοριών, φωτογραφιών ή άλλων στοιχείων που δημιουργήθηκαν από τον Συμμετέχοντα και υποβλήθηκαν, μεταφορτώθηκαν ή άλλως μοιράσθηκαν με τον Παραγωγό, για οποιονδήποτε σκοπό σε κάθε μορφή, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο σήμερα γνωστό ή που θα αναπτυχθεί στο μέλλον και με οποιαδήποτε τεχνολογία ή συσκευές που είναι σήμερα γνωστές ή θα αναπτυχθούν στο μέλλον και τη διαφήμιση, εμπορία και προώθησή τους. Επιπλέον, χορηγεί δια του παρόντος ρητώς και ανεπιφύλακτα στον Παραγωγό το δικαίωμα να εκχωρήσει περαιτέρω τα εν λόγω δικαιώματα (εν όλω ή εν μέρει) σε οποιονδήποτε τρίτο, με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα και χωρίς κανένα χρονικό, γεωγραφικό ή άλλο περιορισμό, εκχώρησης για την οποία ήδη παρέχει δια του παρόντος την ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη συναίνεσή του για να διασφαλισθεί, κατά την αποκλειστική κρίση του Παραγωγού, η βέλτιστη εκμετάλλευση του Διαγωνισμού, παραιτούμενος δια του παρόντος από οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο δικαίωμα που απορρέει από τα ανωτέρω. 

  6.Ο Παραγωγός θα επικοινωνεί με τον Συμμετέχοντα εάν γίνει αποδεκτός/-η για συμμετοχή στο στάδιο προεπιλογής (casting). Ο Παραγωγός θα ειδοποιήσει τον Συμμετέχοντα για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας, καθώς και την ημέρα και τόπο που θα διεξαχθεί το κάστινγκ. Ο Συμμετέχων θα εμφανισθεί στο στάδιο προεπιλογής για να συμπληρώσει και υπογράψει το έντυπο αίτησης συμμετοχής που θα του/της δοθεί από τον Παραγωγό ('Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής'). Στο Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής, ο Συμμετέχων αποδέχεται ρητώς τους Ειδικούς Όρους και Προϋποθέσεις ως προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή του στο κάστινγκ και στο Διαγωνισμό. Η διαδικασία του κάστινγκ και η επιλογή των προσώπων που θα συμμετέχουν θα αποφασίζεται από τον Παραγωγό κατά την αποκλειστική του κρίση. Ο Παραγωγός θα ενημερώνει τον Συμμετέχοντα εάν έχει επιλεγεί για να συμμετέχει στην εκπομπή 'Ελλάδα Έχεις Ταλέντο'. Η απόφαση για το εάν ένας Συμμετέχων προκρίθηκε στο επόμενο στάδιο ανήκει αποκλειστικά στον Παραγωγό. 

  7. Η Συμμετοχή στον Διαγωνισμό υποδηλώνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Συμμετέχοντα των παρόντων όρων και οποιονδήποτε πρόσθετων προϋποθέσεων ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Αδυναμία (άρνηση) του Συμμετέχοντος να αποδεχθεί πλήρως και υπογράψει οποιουσδήποτε όρους και αιτήματα, πριν ή/και κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, θα αποτελεί λόγο για την αποβολή του συμμετέχοντος από τον Διαγωνισμό. 


   

  8. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

  Δια του παρόντος και δια της υποβολής την παρούσας δήλωσης συμμετοχής, ο Συμμετέχων συναινεί στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών του δεδομένων από τον Παραγωγό, έτσι ώστε ο Παραγωγός και ο ΣΚΑΙ θα έχουν το δικαίωμα να δημιουργήσουν ένα προσωπικό αρχείο δεδομένων, το οποίο θα περιλαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα κάθε συμμετέχοντος, σύμφωνα με την υποβληθείσα αίτηση συμμετοχής στον Διαγωνισμό, κατά τη διαδικασία επιλογής, του τηλεοπτικού προγράμματος 'MY MAN CAN', αποκλειστικά για τους σκοπούς των ειδικών αναγκών παραγωγής. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται σε ένα αρχείο προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του Ν. 2472/1997, όπως σήμερα ισχύει. Για λόγους συμμόρφωσης, κάθε αρχείο έχει γνωστοποιηθεί νομίμως στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με την οποία ο ελεγκτής δεδομένων για τους σκοπούς της συμμόρφωσης είναι ο Παραγωγός και ο ΣΚΑΙ. Σκοπός της τήρησης του εν λόγω αρχείου είναι η συλλογή προσωπικών πληροφοριών των προσώπων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό. Δεν θα υπάρχουν τρίτοι παραλήπτες των δεδομένων αυτών εκτός από τον Παραγωγό και τον ΣΚΑΙ. Ο Συμμετέχων δηλώνει περαιτέρω ότι έχει γνώση του δικαιώματός πρόσβασης και ένστασης/αντιρρήσεων αναφορικά με το αρχείο δεδομένων του σύμφωνα με τα Άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997 και ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στη διεύθυνση info@acunmedya.gr. Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων, πληροφοριών ή δηλώσεων θα συλλέγονται σε ειδικά ασφαλή περιοχή, από εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Παραγωγού και θα τηρούνται σε αρχείο ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένων των συμμετεχόντων, σε πλήρη συμμόρφωση με κάθε εφαρμοστέο νόμο. Τα δεδομένα ή οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται από τον Συμμετέχοντα με το Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής ή οι φωτογραφίες που μεταφορτώνονται σε αυτό για την ιστοσελίδα του Διαγωνισμού, θα παραμένουν και θα αρχειοθετούνται σε μία ειδικά ασφαλή περιοχή. Μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Παραγωγού ή του ΣΚΑΙ (ως παραλήπτες) θα έχουν πρόσβαση σε αυτά. Ο Συμμετέχων έχει πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα και μπορεί να ζητήσει από τον Παραγωγό να διαγράψει οποτεδήποτε τα εν λόγω δεδομένα, εάν αποφασίσει να αποσύρει την αίτησή του ή τη συμμετοχή του από τον Διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση, ο Παραγωγός θα διαγράψει τα δεδομένα του αιτούντος εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη του σχετικού εγγράφου αιτήματος του Συμμετέχοντος. 

   

  9. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

  Σε κάθε περίπτωση ο Παραγωγός ή/και ο ΣΚΑΙ δεν ευθύνεται ούτε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια, άμεση ή έμμεση, οικονομική, αποθετική ή άλλου είδους, που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την αίτηση και τη συμμετοχή του Συμμετέχοντος στον Διαγωνισμό. Ο Παραγωγός δεν έχει καμία ευθύνη για τη διάδοση δεδομένων ή άλλου υλικού από τους χρήστες του διαδικτύου και μέσω των κοινωνικών δικτύων με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο από οποιονδήποτε τρίτο. 

   

  10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

  Οι παρόντες Όροι και οποιοιδήποτε πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με Ελληνική νομοθεσία και οποιαδήποτε διένεξη θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

 • (*) Απαραίτητη συμπλήρωση του πεδίου